ReGULAMIN BODY BEAT

Regulamin Klubu BodyBeatRegulamin Klubu Body Bea

IPostanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Klubu Body Beat (dalej „Klub”), prowadzonego przez Body Beat Edyta Rosa-Haftaniuk w Borzęcinie Małym adres: Kosmowska 176dalej („Body Beat”), NIP 7621805034, REGON142430549
 1. Z usług Klubu korzystać mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia i mające pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela z usług  Studio może korzystać osoba, która ukończyła 14 rok życia. Oświadczenie winno zawierać zobowiązanie o odpowiedzialności za ćwiczące dziecko i ewentualne szkody przez nie wyrządzone.
 2. Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 14 roku życia, z wyłączeniem zajęć dla dzieci, zajęć „dla mam” czy konsultacji.
 3. Osoby korzystające z usług Klubu, o których mowa w ust. 2 powyżej, zwani będą dalej Członkami Klubu lub Klientami
 4. Osoby korzystające z usług Klubu przy pierwszej wizycie przekazują swoje dane osobowe niezbędne do korzystania z platformy Internetowej „bodybeat.wod.guru” służącej m. in. do rezerwowania miejsc na zajęciach grupowych.
 5. Klub otwarty jest w godzinach, wskazanych na stronie Internetowej.  Jednocześnie Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.zwłaszcza w okresie ferii, wakacji itp. 

II Zasady korzystania z Klubu1

  1. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

 1. Członkowie Klubu przebywający na terenie Klubu, zobowiązani są do:
 • przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych ćwiczących osób;
 • powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Klubu na uszkodzenie lub zniszczenie;
 • zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;
 • zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od pracowników Klubu) przed przystąpieniem do jego używania;
 • zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;
 • odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;
 • używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania z natrysku;
 • należy dobierać obciążenia treningowe stosownie do: zaleceń lekarza, trenera, stanu zdrowia, wieku. Zaleca się rozpoczynać trening z małymi obciążeniami, stopniowo zwiększając intensywność ćwiczeń
 1. Body Beat nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają Członka Klubu.
 2. Każdy Klient korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
 3. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Klienci powinni zasięgnąć opinii lekarskiej.
 4. Klienci zobowiązani są do noszenia na terenie Studio czystego stroju i do zmiany obuwia na czyste i sportowe.  Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia.
 5. Szafki w szatniach udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Klubie.
 6. Body Beat nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z Klubu, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

III. Zajęcia grupowe

 1. W trakcie korzystania z zajęć grupowych Klient Klubu zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek Instruktora.
 2. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego Klubowicz zobowiązany jest  do korzystania z ręcznika, umieszczanego na sprzęcie, z którego korzysta.
 3. Po skończonym treningu Klient zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na swoje miejsce i zostawienia po sobie porządku.
 4. Uczestnictwo w zajęciach grupowych dla Klubowiczów wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie lub za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej bodybeat.wod.gurunajpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Body Beat zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia Członków Studio jest mniejsza niż cztery osoby.
 6. Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na dwie godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Studio, telefonicznie, za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej bodybeat.wod.guru
 7. W przypadku wszystkich karnetów nieobecność na zajęciach grupowych, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje pobraniem z konta Klienta jednego wejścia w ramach Karnetu.
 8. W przypadku wszystkich kart partnerskich nieobecność na zajęciach grupowych, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje pobraniem z portfela Klienta kaucji w wysokości 20 zł. Kaucję tą Klient będzie musiał uzupełnić podczas najbliższej wizyty w Klubie.
 9. Klient jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych.
 10. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w nich.
 11. O wpuszczeniu na zajęcia grupowe Członka Klubu, który nie dokonał rezerwacji miejsca lub znajduje się na liście rezerwowej, decydują wyłącznie pracownicy recepcji Klubu.
 12. Klient, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora oraz pracownika recepcji Klubu.
 13. Klient korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Body Beat oraz Instruktora o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
 14. Zajęcia grupowe prozdrowotne np. Zdrowy kręgosłup mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.

IV. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez klub, Klubowicz może złożyć pisemnie w recepcji klubu lub przesłać na adres kontakt@bodybeat.pl. 
 2. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej wskazany przez zgłaszającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
 4. Klubowiczowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie internetowej www.bodybeat.pl.
 2. Body Beat zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w Klubie oraz na stronie internetowej www.bodybeat.pl. O zmianach Regulaminu Body Beat informuje Członków Klubu.
 3. Przystępując do korzystania z usług Body Beat Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.     

 VI Ogólne Warunki Umowy

Niniejsze ogólne warunki umowy mają zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy  Body Beat Edyta Rosa-Haftaniuk w Borzęcinie Małym adres: Kosmowska 176 dalej („Body Beat”), NIP 7621805034 REGON 142430549 .(dalej „Body Beat” ), a podmiotami korzystającymi z prowadzonych przez Body Beat usług (dalej „Członek Klubu” ). Status Członka Klubu przysługuje wyłącznie przez okres, w jakim podmiot korzysta z usług Body Beat.

 1. Podstawowe zasady korzystania z Studio
 2. Prawa i obowiązki Body Beat oraz Członków Klubu regulują niniejsze Ogólne Warunki Umowy (dalej „OWU”) oraz regulamin Body Beat (dalej: „Regulamin”). Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania zasad, ujętych w tychże dokumentach. Regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie InternetowejStudio (www.bodybeat.pl)
 3. Z usług Klubu korzystać mogą  osoby, które ukończyły 18 rok życia, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela z usług  Klubu może korzystać osoba, która ukończyła 14 rok życia. Oświadczenie winno zawierać zobowiązanie o odpowiedzialności za ćwiczące dziecko i ewentualne szkody przez nie wyrządzone.
 4. Na terenie Studio przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 14 roku życia, z wyłączeniem zajęć dla dzieci, zajęć „dla mam” czy konsultacji.
 5. Korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu, z zastrzeżeniem pierwszych zajęć pokazowychodbywa  się na podstawie:
 6. jednego z karnetów (dalej: „Karnet”);
 7. opłaty za jednorazowy wstęp do Studio (dalej: „Wstęp Jednorazowy”);
 8. jednej z kart partnerskich
 9. Korzystanie z Klubu odbywać się może w godzinach jego funkcjonowania, wskazanych w Klubie, a także na stronie Internetowej Klubu (www.bodybeat.pl). Jednocześnie Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku. zwłaszcza w okresie ferii, wakacji itp.
 10. Członek Klubu przekazuje Body Beat dane niezbędne do założenia konta w systemie wodguru. W szczególności imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu; a w przypadku zajęć pokazowych: imię i nazwisko, adres e-mail.
 11. Wysokość aktualnych opłat za poszczególne Karnety oraz usługi  w Klubie ujęta jest w cenniku (dalej: „Cennik”), stanowiącym załącznik do OWU oraz dostępnym w Klubie oraz na stronie Internetowej Klubu (www.bodybeat.pl).
 12. Karnety
 13. Podstawową formą korzystania z usług Body Beat są Karnety.
 14. W Klubie obowiązują następujące rodzaje Karnetów:
 15. Wejście Jednorazowe
 16. Karnet Zapoznawczy- ważny 14 dni
 17. Karnet 4 wejścia- ważny 30 dni
 18. Karnet 8 wejść- ważny 30 dni
 19. Karnet 10 wejść- ważny 45 dni
 20. Karnet 15 wejść- ważny 60 dni
 21. Karnet 25 wejść- ważny 90 dni
 22. Karty Partnerskie
 • FitProfit  (nie dotyczy zajęć Trening siłowy dla młodzieży 13-16 lat, Trening personalny, Trening półpersonalny)
 • FitSport  (nie dotyczy zajęć Trening siłowy dla młodzieży 13-16 lat, Trening personalny, Trening półpersonalny)
 • Medicover Sport  (nie dotyczy zajęć Trening siłowy dla młodzieży 13-16 lat, Trening personalny, Trening półpersonalny)
 • MultiSport Plus (nie dotyczy zajęć Trening siłowy dla młodzieży 13-16 lat, Trening personalny oraz Trening półpersonalny
 • MultiSport Senior (wejście do godz.16:00)
 • MultiSport Student (nie dotyczy zajęć Trening siłowy dla młodzieży 13-16 lat, Trening personalny, Trening półpersonalny)
 • Przy kartach partnerskich obowiązuje kaucja w wysokości 20zł
 1. Wstęp Jednorazowy
 2. W ramach Wstępu Jednorazowego Członek Klubu uprawniony  jest do jednorazowego skorzystania z jednych zajęć grupowych.
 3. Korzystający z Wstępu Jednorazowego, uiszcza opłatę za wejście do  Klubu w recepcji, przed przystąpieniem do zajęć.
 4. Karnet zapoznawczy
 5. Karnet z którego skorzystać mogą wyłącznie osoby, które do tej pory nie posiadały statusu Członka Klubu w ogóle.
 6. W ramach Karnetu zapoznawczego możliwy jest wstęp na 3 dowolne, wybrane zajęcia z oferty zajęć grupowych (nie dotyczy treningów personalnych i pół personalnych).
 7. Korzystający z Karnetu zapoznawczego, uiszcza opłatę za wejście do  Klubu w recepcji, lub on-line przed przystąpieniem do pierwszych zajęć.

VII. Karnety na określoną liczbę wejść

 • W ramach tych karnetów Członek Klubu uprawniony  jest do korzystania z zajęć grupowych w ilości adekwatnej do wybranego rodzaju karnetu i w określonym dla danego karnetu czasie.
 • Karnet zaczyna obowiązywać najpóźniej w dniu pierwszych zajęć.

VIII. Zajęcia pokazowe Klubu

· Zajęcia pokazowe są specjalną formą korzystania z usług Body Beat.

 • Zajęcia pokazowe uprawniają do jednorazowego (pojedynczego) skorzystania z jednych wybranych zajęć grupowych, po uprzednim zgłoszeniu tego Studio.
 • Body Beat nie pobiera opłaty za takie zajęcia.
 • Body Beat może zorganizować zajęcia pokazowe w określonym dniu i czasie informując o tym na stronie Internetowej www.bodybeat.pl.