ReGULAMIN BODY BEAT

Regulamin Klubu Body Beat

I. Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Klubu Body Beat (dalej „Klub”), prowadzonego przez Body Beat Edyta Rosa-Haftaniuk w Borzęcinie Małym adres: Kosmowska 176dalej („Body Beat”), NIP 7621805034, REGON 142430549

    

2.     Z usług Klubu korzystać mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia i mające pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela z usług  Studio może korzystać osoba, która ukończyła 14 rok życia. Oświadczenie winno zawierać zobowiązanie o odpowiedzialności za ćwiczące dziecko i ewentualne szkody przez nie wyrządzone.

3.     Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 14 roku życia, z wyłączeniem zajęć dla dzieci, zajęć „dla mam” czy konsultacji.

4.     Osoby korzystające z usług Klubu, o których mowa w ust. 2 powyżej, zwani będą dalej Członkami Klubu lub Klientami

5.     Osoby korzystające z usług Klubu przy pierwszej wizycie przekazują swoje dane osobowe niezbędne do korzystania z platformy Internetowej „bodybeat.wod.guru” służącej m. in. do rezerwowania miejsc na zajęciach grupowych.

6.     Klub otwarty jest w godzinach, wskazanych na stronie Internetowej.  Jednocześnie Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.zwłaszcza w okresie ferii, wakacji itp.

II. Zasady korzystania z Klubu

1.     Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

2.     Członkowie Klubu przebywający na terenie Klubu, zobowiązani są do:

 • przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych ćwiczących osób;

 • powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Klubu na uszkodzenie lub zniszczenie;

 • zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;

 • zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od pracowników Klubu) przed przystąpieniem do jego używania;

 • zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;

 • odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;

 • używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania z natrysku;

 • należy dobierać obciążenia treningowe stosownie do: zaleceń lekarza, trenera, stanu zdrowia, wieku. Zaleca się rozpoczynać trening z małymi obciążeniami, stopniowo zwiększając intensywność ćwiczeń

3.     Body Beat nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają Członka Klubu.

4.     Każdy Klient korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.

5.     Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Klienci powinni zasięgnąć opinii lekarskiej.

6.     Klienci zobowiązani są do noszenia na terenie Studio czystego stroju i do zmiany obuwia na czyste i sportowe.  Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia.

7.     Szafki w szatniach udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Klubie.

8.     Body Beat nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z Klubu, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

III. Zajęcia grupowe

1.     W trakcie korzystania z zajęć grupowych Klient Klubu zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek Instruktora.

2.     Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego Klubowicz zobowiązany jest  do korzystania z ręcznika, umieszczanego na sprzęcie, z którego korzysta.

3.     Po skończonym treningu Klient zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na swoje miejsce i zostawienia po sobie porządku.

4.     Uczestnictwo w zajęciach grupowych dla Klubowiczów wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie lub za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej bodybeat.wod.guru najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem zajęć.

Body Beat zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia Członków Studio jest mniejsza niż pięć osób.

6.     Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na dwie godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Studio, telefonicznie, za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej bodybeat.wod.guru 

7.     W przypadku wszystkich karnetów oraz kart partnerskich nieobecność na zajęciach grupowych, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje pojawieniem się w portfelu klienta kwoty 39zł, którą to kwotę Klient będzie musiał uzupełnić, żeby móc zapisać się na następne zajęcia.

8.     Klient jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych.

9.  Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w nich.

10.  O wpuszczeniu na zajęcia grupowe Członka Klubu, który nie dokonał rezerwacji miejsca lub znajduje się na liście rezerwowej, decydują wyłącznie pracownicy recepcji Klubu.

11.  Klient, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora oraz pracownika recepcji Klubu.

12.  Klient korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Body Beat oraz Instruktora o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.

13.  Zajęcia grupowe prozdrowotne np. Zdrowy kręgosłup mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.

VII. Reklamacje

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez klub, Klubowicz może złożyć pisemnie w recepcji klubu lub przesłać na adres kontakt@bodybeat.pl. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania.

3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej wskazany przez zgłaszającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

4. Klubowiczowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

VIII. Postanowienia końcowe

1.     Regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie internetowej www.bodybeat.pl.

2.  Body Beat zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w Klubie oraz na stronie internetowej www.bodybeat.pl. O zmianach Regulaminu Body Beat informuje Członków Klubu.

3.   Przystępując do korzystania z usług Body Beat Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.     

Ogólne Warunki Umowy

Niniejsze ogólne warunki umowy mają zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy  Body Beat Edyta Rosa-Haftaniuk w Borzęcinie Małym adres: Kosmowska 176dalej („Body Beat”), NIP 7621805034 REGON 142430549 .(dalej „Body Beat” ), a podmiotami korzystającymi z prowadzonych przez Body Beat usług (dalej „Członek Klubu” ). Status Członka Klubu przysługuje wyłącznie przez okres, w jakim podmiot korzysta z usług Body Beat.

I. Podstawowe zasady korzystania z Studio

1.     Prawa i obowiązki Body Beat oraz Członków Klubu regulują niniejsze Ogólne Warunki Umowy (dalej „OWU”) oraz regulamin Body Beat (dalej: „Regulamin”). Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania zasad, ujętych w tychże dokumentach. Regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie InternetowejStudio (www.bodybeat.pl)

2.     Z usług Klubu korzystać mogą  osoby, które ukończyły 18 rok życia, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela z usług  Klubu może korzystać osoba, która ukończyła 14 rok życia. Oświadczenie winno zawierać zobowiązanie o odpowiedzialności za ćwiczące dziecko i ewentualne szkody przez nie wyrządzone.

3.     Na terenie Studio przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 14 roku życia, z wyłączeniem zajęć dla dzieci, zajęć „dla mam” czy konsultacji.

4.     Korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu, z zastrzeżeniem pierwszych zajęć pokazowychodbywa  się na podstawie:

a.    jednego z karnetów (dalej: „Karnet”);

b.    opłaty za jednorazowy wstęp do Studio (dalej: „Wstęp Jednorazowy”);

c.    jednej z kart partnerskich

6.     Korzystanie z Klubu odbywać się może w godzinach jego funkcjonowania, wskazanych w Klubie, a także na stronie Internetowej Klubu (www.bodybeat.pl). Jednocześnie Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku. zwłaszcza w okresie ferii, wakacji itp.

7.     Członek Klubu przekazuje Body Beat dane niezbędne do założenia konta w systemie wodguru. W szczególności imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu; a w przypadku zajęć pokazowych: imię i nazwisko, adres e-mail.

8.     Wysokość aktualnych opłat za poszczególne Karnety oraz usługi  w Klubie ujęta jest w cenniku (dalej: „Cennik”), stanowiącym załącznik do OWU oraz dostępnym w Klubie oraz na stronie Internetowej Klubu (www.bodybeat.pl).

II. Karnety

1.     Podstawową formą korzystania z usług Body Beat są Karnety.

2.     W Klubie obowiązują następujące rodzaje Karnetów:

a.     Wejście Jednorazowe

b.     Karnet Zapoznawczy- ważny 14 dni

c.     Karnet 4 wejścia- ważny 30 dni

d.     Karnet 8 wejść- ważny 30 dni

e.     Karnet 10 wejść- ważny 45 dni

f.      Karnet 15 wejść- ważny 60 dni

g.     Karnet 25 wejść- ważny 90 dni

IV. Karty Partnerskie

 • FitProfit (nie dotyczy zajęć: Trening siłowy dla młodzieży 13-16 lat, Trening personalny, Trening półpersonalny)

 • FitSport (nie dotyczy zajęć: Trening siłowy dla młodzieży 13-16 lat, Trening personalny, Trening półpersonalny)

 • Medicover System (nie dotyczy zajęć; Trening siłowy dla młodzieży 13-16 lat, Trening personalny, Trening półpersonalny)

 • MultiSport Plus (nie dotyczy zajęć: Trening siłowy dla młodzieży 13-16 lat, Trening personalny, Trening półpersonalny)

 • MultiSport Senior (wejście do godz.16:00)

 • MultiSport Student (nie dotyczy zajęć: Trening siłowy dla młodzieży 13-16 lat, Trening personalny, Trening półpersonalny)

 • Przy kartach partnerskich obowiązuje kaucja w wysokości 39zł

 V. Wstęp Jednorazowy

1.     W ramach Wstępu Jednorazowego Członek Klubu uprawniony  jest do jednorazowego skorzystania z jednych zajęć grupowych.

2.     Korzystający z Wstępu Jednorazowego, uiszcza opłatę za wejście do  Klubu w recepcji, przed przystąpieniem do zajęć.

VI. Karnet zapoznawczy

1.     Karnet z którego skorzystać mogą wyłącznie osoby, które do tej pory nie posiadały statusu Członka Klubu w ogóle.

2.     W ramach Karnetu zapoznawczego możliwy jest wstęp na 3 dowolne, wybrane zajęcia z oferty zajęć grupowych (nie dotyczy treningów personalnych i pół personalnych).

3.     Korzystający z Karnetu zapoznawczego, uiszcza opłatę za wejście do  Klubu w recepcji, lub on-line przed przystąpieniem do pierwszych zajęć.

VII. Karnety na określoną liczbę wejść

 • W ramach tych karnetów Członek Klubu uprawniony  jest do korzystania z zajęć grupowych w ilości adekwatnej do wybranego rodzaju karnetu i w określonym dla danego karnetu czasie.

 • Karnet zaczyna obowiązywać najpóźniej w dniu pierwszych zajęć.

VIII.

1.     Body Beat Edyta Rosa-Haftaniuk w Borzęcinie Małym adres: Kosmowska 176 dalej („Body Beat”) jest administratorem danych osobowych Członków Klubu i przetwarza je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się ze mną pod adresem naszej siedziby lub poprzez e-mail  edyta@bodybeat.pl

2.     Body Beat przetwarza  dane osobowe Członków Klubu w celach:

a.     gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b.     ponadto w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Body Beat (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu.

c.     W niektórych sytuacjach zakresie danych o stanie zdrowia na podstawie zgody, w celu doboru odpowiednich ćwiczeń do stanu zdrowia.

3.     Podanie danych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Body Beat.  W każdej chwili Członkowi Studio przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w ust. 2 opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.     Dane osobowe Członków Studio będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, a także przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przechowywania danych osobowych oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku, w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. W przypadku danych osobowych o stanie zdrowia przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu odwołania zgody lub zmiany oświadczenia o stanie zdrowia eliminującego przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia.

5.     Dane Osobowe  Członków Studia mogą zostać ujawnione: podmiotom, działającym na zlecenie Body Beat, partnerom biznesowym,  organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencjom marketingowym,  itp.

6.      Zgodnie z przepisami prawa Członkowi Studio przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

 • prawo do przenoszenia danych;

 •  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7.     Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8.     Dane osobowe Członków Studio nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

IX. Postanowienia końcowe

1.     Body Beat zastrzega sobie prawo do zmiany OWU w uzasadnionych przypadkach.O zmianach OWU Body Beat informuje Członka Klubu.

2.     Członek Klubu może zgłaszać uwagi dotyczące świadczenia usług przez Body Beat. Można dokonać tego osobiście w recepcji Studio, listownie na adres Studio lub przesyłając wiadomość  e-mail na  adres:edyta@bodybeat.pl. W zgłoszeniu Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Body Beat dołoży starań, aby jak najszybciej takie zgłoszenie było rozpatrzone.

3.     Integralną częścią umowy z Członkiem Studio, poza OWU, jest także Regulamin. Aktualna treść OWU i Regulaminu dostępna jest w recepcji Studio oraz na stronie Internetowej Studio www.bodybeat.pl.

4.     Body Beat nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się przez Członka Studio do postanowień OWU oraz Regulaminu.W sprawach nieunormowanych w OWU zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego

5.     Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWU nie rzutuje na ważność pozostałych postanowień.Niniejsze OWU obowiązują od dnia [1 września / 1 października] 2018 r.

Załącznik nr 1 CENNIK

KARNET

CENA

Wejście Jednorazowe

39,00 zł

Karnet Zapoznawczy 3 wejścia – ważny 14 dni

45,00 zł

Karnet 4 wejścia- ważny 30 dni

125,00 zł

Karnet 8 wejść- ważny 30 dni

215,00 zł

Karnet 10 wejść- ważny 45 dni

249,00 zł

Karnet 15 wejść- ważny 60 dni

319,00 zł

Karnet 25 wejść- ważny 90 dni

469,00 zł