ReGULAMIN BODY BEAT

Regulamin zasad przeprowadzania kursów edukacji ruchowej pod nazwą „Kurs Edukacji Ruchowej” oraz bezpieczeństwa w klubie Body Beat

 

I.                POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnik/Klient jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do Kursu i dostosowania się do jego postanowień.
 2. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Organizator – Edyta Rosa – Haftaniuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Body Beat Edyta Rosa ul.Kosmowska 176, 05-083 Borzęcin Mały, NIP:7621805034, miejsce wykonywania działalności ul. T.Kutrzeby 94, 05-082 Stare Babice.
  2. Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Kursie, za którą uiszczono opłatę z tytułu uczestnictwa w Kursie.
  3. Kurs – szkolenie pod nazwą Kurs Edukacji Ruchowej o tematyce wskazanej w aktualnej ofercie Organizatora dostępnej pod adresem www.bobybeat.pl  odbywające się lokalu BodyBeat w Starych Babicach przy ul. Kutrzeby 94 lub on-line za pośrednictwem platformy Zoom.
  4. Umowa – umowa zawierana pomiędzy uczestnikiem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

II.              ZGŁOSZENIE UDZIAŁU I RODZAJE KURSÓW

1.     Na każdy Kurs Edukacji Ruchowej obowiązują zapisy poprzez Panel Uczestnika na stronie www.bodybeat.pl

2.     Po każdym zakończonym kursie edukacji ruchowej, uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.

3.     Każdy uczestnik kursu może  korzystać z różnych zajęć prowadzonym w ramach kursów. Poniżej rodzaje kursów edukacji ruchowej prowadzonych w Body Beat:

– Cross trening Kurs Edukacji Ruchowej

– Mocna Piątka Kurs Edukacji Ruchowej

– HIIT Kurs Edukacji Ruchowej

– Trening obwodowy Kurs Edukacji Ruchowej

– Sztangi Kurs Edukacji Ruchowej

– Joga Kurs Edukacji Ruchowej Joga

– Boks Kurs Edukacji Ruchowej Boks

– Zdrowy kręgosłup Kurs Edukacji Ruchowej

– Mobility Edukacji Ruchowej

– Latino Kurs Edukacji Ruchowej

– TRX Kurs Edukacji Ruchowej

– Aktywna mama Kurs Edukacji Ruchowej

4.  Kursy odbywają się w grupach liczących od 1 do 12 osób. Organizator dopuszcza organizację kursu w grupach podzielonych ze względu na płeć lub w grupie koedukacyjnej. Podczas zapisu poprzez Panel Uczestnika istnieje możliwość zapisu do grupy żeńskiej, męskiej lub mieszanej.

5.     Kursy są podzielone ze względu na ilość godzin oraz maksymalny czas do odbycia:

a) Zapoznawczy Kurs Edukacji Ruchowej 3 godziny – przy maksymalnym czasie odbycia kursu 14 dni

b) Kurs Edukacji Ruchowej 4 godziny – przy maksymalnym czasie odbycia kursu 30 dni

c) Kurs Edukacji Ruchowej 8 godzin- przy maksymalnym czasie odbycia kursu 30 dni

d) Kurs Edukacji Ruchowej 10 godzin- przy maksymalnym czasie odbycia kursu 45 dni

e) Kurs Edukacji Ruchowej 15 godzin- przy maksymalnym czasie odbycia kursu 60 dni

f) Kurs Edukacji Ruchowej 25 godzin- przy maksymalnym czasie odbycia kursu 90 dni

g) Kurs Edukacji Ruchowej 45 godzin- przy maksymalnym czasie odbycia kursu 180 dni

h) Kurs Edukacji Ruchowej Open- przy maksymalnym czasie odbycia kursu 30 dni

i) Pojedyncze wejście na Kurs Edukacji Ruchowej – jednorazowe wejście

6.     Przed rozpoczęciem Kursu, każdy Uczestnik zapoznaje się szczegółowo z niniejszym Regulaminem Kursu oraz podpisuje oświadczenie, że jego stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w szkoleniu. W przypadku wystąpienia symptomów kontuzji, stanu zagrożenia zdrowia czy innego rodzaju problemów w trakcie Szkolenia obowiązkiem Uczestnika jest natychmiastowe powiadomienie osób prowadzących Szkolenie.

III.    HARMONOGRAM KURSU

Każdy Kurs Edukacji Ruchowej przeprowadzany jest w sposób następujący:

– omówienie teorii, metod, założeń,

– omówienie przygotowanego dla uczestników zadania w formie ćwiczeń

– omówienie techniki wykonywanych ćwiczeń i układów

– omówienie błędów i wskazówek

-przeprowadzenie rozgrzewki jako bezpiecznego przygotowania do przeprowadzenia części głównej

– przeprowadzenie części głównej tj. w.w. zadania dla uczestników

– przeprowadzenie rozciągania w ramach bezpiecznego zakończenia treningu

– pytania od uczestników

 IV.   CENY KURSÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1.     Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych kursów.

2.     Cenny poszczególnych kursów przedstawiają się następująco:

·              Zapoznawczy Kurs Edukacji Ruchowej 3godziny – 14 dni – 35zł

·              Kurs Edukacji Ruchowej 4 godziny -30dni – 99zł

·              Kurs Edukacji Ruchowej 8 godzin- 30 dni –  169zł

·              Kurs Edukacji Ruchowej 10 godzin- 45dni – 195zł

·              Kurs Edukacji Ruchowej 15 godzin- 60dni – 249zł

·              Kurs Edukacji Ruchowej 25 godzin- 90dn – 365zł

·              Kurs Edukacji Ruchowej 45 godzin- 180dni – 525zł

·              Kurs Edukacji Ruchowej Open-30 dni-  215zł

·              Pojedyncze wejście na Kurs Edukacji Ruchowej 25zł

V.              REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 

 1. Uczestnik  ma prawo rezygnacji z udziału w Kursie przed zaakceptowaniem zgłoszenia na kurs przez Organizatora bez obowiązku ponoszenia kosztów szkolenia.
 2. W przypadku rezygnacji po zaakceptowaniu zgłoszenia na kurs przez Organizatora Uczestnik jest zobowiązany do poniesienia 100 % kosztów uczestnictwa w szkoleniu,

 

VI.            OGÓLNE ZASADY REŻIMU SANITARNEGO UCZESTNICTWA W KURSIE

1.   Kursy odbywają się w wyznaczonych godzinach, zgodnie z grafikiem (harmonogramem) zamieszczonym na stronie klubuwww.bodybeat.pl oraz aplikacji mobilnej Gymsteer.

2.  W kursie może wziąć maksymalnie udział 12 uczestników ( gdzie klub ma 148m2, jest jeden szkoleniowiec, jedna osoba na recepcji)

3.   Osoby niezapisane na zajęcia nie mogą w nich uczestniczyć.

4.   Uczestnicy kursu  wchodzący i wychodzący z klubu mają obowiązek zasłaniania ust oraz nosa!

5.    Uczestnicy kursu zajmują na sali wyznaczone miejsce i zachowują bezpieczną odległość od siebie.

6.   Przerwy pomiędzy kursami trwają 15-20min., tak żeby był czas na dezynfekcję i przewietrzenie sali

7.   Po ukończonym kursie , uczestnicy proszeni są o szybkie opuszczenie klubu.

8.   Kursanci są zobowiązani posiadać własne ręczniki, maty do ćwiczeń oraz obowiązuje przed wejściem do klubu obowiązuję zmiana  obuwia.

9.   Przed przystąpieniem do zajęć oraz po zakończonych zajęciach uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk środkami dostępnymi w klubie.

10. Po skończonych zajęciach, uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji używanego sprzętu środkami dezynfekującymi dostępnymi w klubie

11.Jeśli uczestnicy kursu:

       obserwują u siebie objawy przeziębienia, choroby zakaźnej

       są objęci kwarantanną lub izolacją, mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.

Nie mogą skorzystać z kursu i są zobowiązani zgłosić ten fakt organizatorowi.

 

VII.           Postanowienia końcowe

    1.  Regulamin podlega prawu polskiemu.

 1. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania kursu. w szczególności ww. zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminu.