ReGULAMIN KLUBU BODY BEAT

I Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego określa zasady korzystania z usług klubu BODYBEAT, którego właścicielem jest BodyBeat Edyta Rosa-Haftaniuk NIP: 7621805034, REGON: 142430549 z siedzibą w Borzęcinie Małym 05-083 przy ul. Kosmowskiej 176, prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Klubu.

II Członkostwo

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Członkostwo w klubie powstaje z chwilą zawarcia umowy, co ma miejsce w dacie podpisania formularza członkowskiego i niniejszych Ogólnych Warunków świadczenia usług w klubie.
 3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest karta klubowa zwana dalej „kartą”
 4. Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona innym osobom.
 5. Członkowie klubu są zobowiązani do okazywania karty za każdym razem, kiedy wchodzą do klubu. Klub nie jest zobowiązany do zezwolenia Członkowi klubu na wejście do klubu, o ile nie okaże on swojej karty członkowskiej.
 6. Karta jest wydana w dniu zawarcia umowy, na okres trwania umowy, a jej koszt wynosi 0 zł.
 7. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Klubu. Wydanie nowej karty, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, w wysokości 20 zł.
 8. Karta Klubu uprawnia do korzystania z wszystkich pomieszczeń Klubu przeznaczonych do publicznego użytku, a także usług wynikających z treści Umowy Członkowskiej.
 9. Uzyskanie członkostwa w Klubie jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.
 10. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.
 11. Klub będzie uprawniony do rozwiązania Umowy Członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek klubu zachowuje się niestosownie, łamie panujące w klubie zasady, w sposób powtarzający łamie postanowienia umowy, w tym w szczególności postanowienia warunków ogólnych, nie stosuje się do instrukcji zarządu lub personelu odpowiedzialnego za prowadzenie klubu lub zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 14 dni.
 12. Wraz z podpisem potwierdzającym zaznajomienie się z niniejszym regulaminem Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i w tym zakresie uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 13. Klub zastrzega sobie możliwość do odwołania zajęć, jeżeli będą zapisane mniej niż 2 osoby.
 14. Klub zastrzega sobie możliwość uznania zajęć za odbyte, jeżeli klubowicz zarejestrowany na zajęcia nie pojawi się i nie odwoła swojej nieobecności minimum 3 godzin przed zajęciami.

III. Ceny usług

 1. Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo Klubu i podawany do publicznej wiadomości.
 2. W przypadku udokumentowanego braku możliwości skorzystania z opłaconej już wcześniej usługi, Członek Klubu otrzyma prawo skorzystania z tej usługi w późniejszym terminie (dotyczy wyłącznie choroby). W pozostałych przypadkach karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin.
 3. Członkowie klubu mają możliwość skorzystania z oferty karnetu OPEN ważnego przez 1 miesiąc kalendarzowy.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy Członkowskiej, Klub nie zwraca wniesionych już opłat.
 5. Na żądanie klubowicza, Klub wystawia fakturę VAT za usługi klubowe.

IV Płatności

 1. Klubowicz może dokonać zapłaty w formie gotówki, przelewem na konto klubu, za pomocą karty płatniczej lub w formie obciążenia karty płatniczej Klubowicza (poprzez kartę płatniczą strony rozumieją także kartę kredytową, kartę przedpłaconą itd.).
 2. W przypadku płatności w formie obciążenia karty płatniczej Klubowicza (dotyczy pakietu OPEN), w każdym pierwszym dniu miesiącu członkostwa lub w pierwszą środę miesiąca członkostwa, jeśli pierwszy nie jest dniem roboczym, rachunek bankowy Klubowicza zostanie automatycznie obciążony miesięczną opłatą. W przypadku, gdy pobranie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe, z uwagi na brak środków lub utratę ważności karty płatniczej, Klubowicz traci możliwość korzystania z Klubu do czasu uiszczenia zapłaty.
 3. W przypadku wyboru płatności w formie obciążenia karty płatniczej, Klubowicz powinien zapewniać środki pieniężne na posiadanym rachunku bankowym w terminach płatności określonych w punkcie 2 powyżej. W przypadku braku środków na rachunku bankowym Klubowicza, karta członkowska zostanie zablokowana.
 4. Klubowicz może odblokować kartę uiszczając zaległą opłatę miesięczną w Recepcji Klubu, na koncie on-line lub przelewem na konto bankowe klubu.
 5. Klubowicz może anulować subskrypcję telefonicznie, za pomocą e-maila lub osobiście w miesiącu, w którym ona obowiązuje. Wtedy subskrypcja nie zostanie klientowi odnowiona na miesiąc następny. Jeśli klient nie anuluje subskrypcji, zostanie ona przedłużona automatycznie na kolejny 1 miesiąc kalendarzowy.
 6. Klienci nie będą informowani o zakończeniu terminu ich subskrypcji. Jeśli klient nie wyraża zgody na przedłużenie subskrypcji płatności na kolejny miesiąc, ale nie anuluje subskrypcji przed upływem miesiąca kalendarzowego, w którym ona obowiązuje, zostanie mu naliczony 1 miesiąc kalendarzowy wypowiedzenia.
 7. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Klub oraz opłat dodatkowych, niniejszego Regulaminu Członkostwa, wynika z aktualnie obowiązującego cennika. Aktualny cennik zamieszczony jest na stronie internetowej www.bodybeat.pl.
 8. W przypadku, gdy Klubowicz dokonuje zapłaty kartą płatniczą należącą do osoby trzeciej, ma on obowiązek doręczenia pisemnej zgody dysponenta karty na obciążenie jego karty opłatami z tytułu uczestnictwa w Klubie. Klub nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne obciążenie karty nie będącej w dyspozycji Klubowicza.
 9. Klub ma prawo do pobierania z karty płatniczej Klubowicza nie tylko opłat za korzystanie z Klubu, ale wszelkich innych opłat i kar umownych przewidzianych w Regulaminie oraz postanowień, do których odwołuje się Regulamin.

V Prawa i obowiązki Członka Klubu

 1. Z usług Klubu, Członek Klubu może korzystać w zakresie posiadanych uprawnień klubowych, we wszystkie dni otwarcia klubu, w godzinach zajęć, chyba że w niniejszym Regulaminie zastrzeżono inaczej.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć, szczególnie w okresie letnim
 3. Klub jest zamknięty w Święta Wielkanocne, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15.08 (Święto Wniebowzięcia Maryi Panny), Wszystkich Świętych, 11 Listopada, Święta Bożego Narodzenia oraz 1 dzień Nowego Roku.
 4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w Recepcji.
 5. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków, wprowadzania zwierząt.
 6. Członkowie Klubu są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług Klubu.
 7. Członkowie Klubu są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach w profesjonalnym obuwiu do zajęć.
 8. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu, Członek Klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji bądź informacji kierownictwa Klubu.
 9. Niezwłocznie po przyjściu do Klubu, członek Klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zmienione ubranie przechowywane jest w zamykanej szafce.
 10. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie i ubiór sportowy tzn. koszulka, spodenki lub spodnie dresowe oraz obuwie sportowe.
 11. Zabrania się ćwiczyć w sposób zagrażający osobom znajdującym się na terenie klubu.
 12. Członek Klubu jest zobowiązany opuścić Klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia po zakończeniu zajęć.
 13. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może, po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku, gdy Klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 14. Za zniszczenie majątku klubu, spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania, przez uczestnika zajęć, ponoszona będzie pełna odpowiedzialność finansowa. Do czasu uregulowania zobowiązań zawieszona zostanie możliwość korzystania z usług klubu.
 15. Rzeczy osobiste Członków Klubu powinny być przechowywane w indywidualnych szafkach udostępnionych przez Klub.
 16. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Członków Klubu pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.
 17. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie Klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 18. Członkowie klubu zobowiązani są do poinformowania o wszelkich dysfunkcjach zdrowotnych pracowników klubu a szczególnie takich jak epilepsja, cukrzyca i/lub podobne.
 19. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.

VI Reklamacje

 1. Członkom klubu BodyBeat przysługuj możliwość złożenia reklamacji dot. ich członkostwa w klubie w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie klubu. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w terminie 30 dni od daty złożenia.
 2. Członkom klubu BodyBeat przysługuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem klubu w terminie 14 dni od daty jej zawarcia składając pisemną rezygnację bezpośrednio w siedzibie klubu.

VII. Polityka prywatności

 1. Korzystanie z klubu BodyBeat wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w związku z systemem zapisów do klubu oraz na zajęcia online. Dane będą przetwarzane przez administratora, czyli BodyBeat Edyta Rosa-Haftaniuk NIP: 7621805034, REGON: 142430549 z siedzibą w Borzęcinie Małym 05-083, przy ul. Kosmowskiej 176 w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
 2. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane przez BodyBeat Edyta Rosa-Haftaniuk 05-083 Borzęcinie Małym, ul. Kosmowskiej 176 na rzecz Straal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-844, Plac Europejski 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000694017, kapitał zakładowy: 2 183 000 PLN, NIP: 527-282- 05-82, REGON 368238452, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za usługi online. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z klubu.

VIII. Postanowienia Końcowe

Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji Klubu. Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin zasad użytkowania i bezpieczeństwa w klubie BodyBeat w związku z COVID-19

 1. Liczba uczestników na zajęciach sportowych jest limitowana w zależności od formy zajęć i wynosi od 1 do 10 osób ćwiczących jednocześnie, a maksymalna jednorazowa liczba osób w klubie to 12 (10 osób ćwiczących, recepcja, 1 trener )
 2. Zorganizowane zajęcia sportowe odbywają się w wyznaczonych godzinach, zgodnie z grafikiem (harmonogramem) zamieszczonym na stronie klubu bodybeat.pl oraz aplikacji mobilnej Gymsteer.
 3. Na wszystkie zorganizowane zajęcia sportowe obowiązują zapisy poprzez stronę klubu bodybeat.pl oraz aplikację mobilną Gymsteer lub telefonicznie.
 4. Osoby niezapisane na zajęcia nie mogą w nich uczestniczyć.
 5. Uczestnicy zajęć sportowych wchodzący i wychodzący z klubu mają obowiązek zasłaniania ust oraz nosa!
 6. Liczba uczestników na zajęciach sportowych jest limitowana w zależności od formy zajęć i wynosi od 1 do 10 osób ćwiczących jednocześnie.
 7. Uczestnicy zajęć zajmują na sali wyznaczone miejsce i zachowują bezpieczną odległość od siebie.
 8. Przerwy pomiędzy zajęciami sportowymi trwają 15-20min., tak żeby był czas na dezynfekcję i przewietrzenie sali
 9. Po ukończonych zajęciach, uczestnicy proszeni są o szybkie opuszczenie klubu.
 10. Uczestnicy zajęć sportowych proszeni są o przynoszenie własnych ręczników, mat do ćwiczeń oraz zmianie obuwia.
 11. Przed przystąpieniem do zajęć oraz po zakończonych zajęciach uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk środkami dostępnymi w klubie.
 12. Po skończonych zajęciach sportowych, uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji używanego sprzętu środkami dezynfekującymi dostępnymi w klubie
 13. Pracownicy klubu regularnie dokonują dezynfekcji elementów wyposażenia klubu w tym szczególnie:
 • szafek w szatni
 • sprzętu
 • toalet
 • klamek
 • blatów recepcji
 • terminala płatniczego
 1. Jeśli uczestnicy zajęć:
 • obserwują u siebie objawy przeziębienia, choroby zakaźnej
 • są objęci kwarantanną lub izolacją, mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.

Nie mogą skorzystać z usług klubu!