polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie www.bodybeat.pl

Polityka prywatności

1.     Body Beat Edyta Rosa-Haftaniuk w Borzęcinie Małym adres: Kosmowska 176 dalej („Body Beat”) jest administratorem danych osobowych Członków Klubu i przetwarza je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się ze mną pod adresem naszej siedziby lub poprzez e-mail  edyta@bodybeat.pl

2.     Body Beat przetwarza  dane osobowe Członków Klubu w celach:

a.     gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b.     ponadto w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Body Beat (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu.

c.     W niektórych sytuacjach zakresie danych o stanie zdrowia na podstawie zgody, w celu doboru odpowiednich ćwiczeń do stanu zdrowia.

3.     Podanie danych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Body Beat.  W każdej chwili Członkowi Studio przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w ust. 2 opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.     Dane osobowe Członków Studio będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, a także przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przechowywania danych osobowych oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku, w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. W przypadku danych osobowych o stanie zdrowia przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu odwołania zgody lub zmiany oświadczenia o stanie zdrowia eliminującego przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia.

5.     Dane Osobowe  Członków Studia mogą zostać ujawnione: podmiotom, działającym na zlecenie Body Beat, partnerom biznesowym,  organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencjom marketingowym,  itp.

6.      Zgodnie z przepisami prawa Członkowi Studio przysługuje:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

  • prawo do przenoszenia danych;

  •  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7.     Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8.     Dane osobowe Członków Studio nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.