Program motywacyjny Lubię siebie

Ćwicz regularnie i zdobywaj nagrody!

Ruszamy z nowym programem motywacyjnym. Ćwicz, zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody. Będziemy Cię wspierać i motywować. Każdego dnia możesz otrzymać jedną pieczątkę. Masz ich do zebrania 8 lub 12, w zależności od tego, jak często ćwiczysz, w terminie 30 dni. Karnet na pieczątki możesz odebrać w recepcji klubu. Powodzenia!

Regulamin Programu

1. Postanowienia ogólne

 1. Celem Programu jest promowanie zdrowego trybu życia oraz marki Body Beat.
 2. Program rozpoczyna się w dniu 01.02.2020r. do 01.03.2020r.
 3. Przystąpienie do udziału w Programie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Programu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

2. Warunki przystąpienia i uczestnictwa w Programie

 1. Klient Klubu może przystąpić do Programu rejestrując się w recepcji klubu
 2. Rejestracja w Programie jest równoznaczna z wyrażeniem przez Klienta Klubu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Operatora lub Partnera, w tym za pomocą środków telekomunikacji, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.) oraz poprzez przesyłanie na adres e-mail podany przez Członka Klubu informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi warunek przystąpienia przez Klienta Klubu do Programu, który Klient Klubu akceptuje z chwilą dokonania rejestracji.
 3. Z chwilą dokonania rejestracji Członek Klubu staje się Uczestnikiem w Programie.
 4. Po dokonaniu rejestracji klient, zobowiązany jest pobrać w recepcji Klubu Body Beat karnet do zbierania pieczątek. Fakt wydania karnetu zostanie odnotowany przez pracownika recepcji Klubu. Karnet powinien być podpisany przez Uczestnika imieniem i nazwiskiem.

3. Warunki otrzymania Pieczątek, Etapy Programu

 1. Każdy Trening odbyty przez Uczestnika w czasie trwania Programu uprawnia Uczestnika do uzyskania jednej Pieczątki.

 1. Treningi odbyte przez Uczestnika w czasie trwania Programu są rejestrowane na karnecie poprzez przystawienie przez pracownika recepcji Pieczątki i opatrzenie jej datą odbycia Treningu. Uczestnik jest uprawniony do odbioru Pieczątki wyłącznie po odbyciu Treningu.
 2. Program składa się z jednego etapu.

W celu uzyskania Nagrody przewidzianej za ukończenie tego Etapu Uczestnik zobowiązany jest uzyskać 8 lub 12 Pieczątek w czasie 30 dni, liczonych od dnia przybicia pierwszej Pieczątki w tym Etapie,

 1. Warunkiem otrzymania Nagrody jest zgromadzenie wymaganej liczby Pieczątek w określonym czasie na karnecie.
 2. Jeżeli Uczestnik nie zdoła ukończyć etapu, jest on uprawniony do otrzymania nowego karnetu i do rozpoczęcia Programu od początku.
 3. Karnet jest imienny i nie może być używany przez innych Uczestników.
 4. Pieczątki gromadzone na karnecie nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży ani w inny sposób przekazywane osobie trzeciej. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Uczestnika Pieczątek z karnetu Uczestnika na konto należące do innego Uczestnika.

4. Organizator przewiduje przyznanie w Programie następujących Nagród

1) każdy Uczestnik, który ukończył Etap z 8 treningami otrzyma:

 • panie: lusterko kieszonkowe
 • panowie: frotka sportowa

2) każdy Uczestnik, który ukończył etap z 12 treningami otrzyma:

 • panie: lusterko kieszonkowe + koktajl proteinowy lub owocowy
 • panowie: frotka sportowa + koktajl proteinowy lub owocowy
 1. Wymiana Pieczątek na Nagrody będzie mogła zostać zrealizowana przez Uczestnika wyłącznie w Klubie Body Beat po uprzednim okazaniu pracownikowi uzupełnionego karnetu.
 2. W przypadku wyczerpania zapasów Nagród, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Uczestnikom innych Nagród, z zastrzeżeniem, że ich wartość nie będzie niższa od wartości Nagród wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej.

5. Ochrona danych osobowych Uczestników

1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Karcie Lojalnościowej przetwarzane będą przez Organizatora lub Partnera w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie Programu oraz Polityce Ochrony Prywatności przyjętej u Operatora lub Partnera, oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych oraz przez Uczestnika wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją Programu oraz w celach marketingowych jest dobrowolne, niemniej odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w wyżej wymienionych celach uniemożliwi przystąpienie przez Klienta Klubu do Programu i wzięcie w nim udziału.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

4. Administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są Organizatorzy Konkursu.

5. Dane osobowe Uczestników Programu lub Konkursu zbierane są w celu realizacji Programu lub Konkursu, w tym identyfikacji Uczestników i wydania Nagród.

6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz prawo do ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji, sprostowania lub usunięcia.

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w celach marketingowych, chyba że Uczestnik odwoła zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym zakresie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania Uczestnikom informacji handlowych i innego rodzaju korespondencji na adresy e-mail podane podczas rejestracji w Programy w celu realizacji Programu lub w celach marketingowych.

9. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na piśmie i przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi lub Partnerowi, przy czym złożenie takiego oświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Programie.

10. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w celu realizacji Programu poprzez przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi lub Partnerowi, jednakże w takim przypadku cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Programi