Program motywacyjny

"BĘDĘ BOSKA"

Ćwicz regularnie zdobywaj nagrody

Zapisz się do programu już dziś !

Na Twojej drodze 6 etapów.
Będziemy Cię wspierać i motywować.
Każdego dnia możesz otrzymać jedną pieczątkę. 
Na zebranie określonej w każdym etapie liczby pieczątek masz ograniczony czas.  Jeśli nie uda Ci się ukończyć etapu, nie poddawaj się i zacznij od nowa. Warunkiem rozpoczęcia kolejnego etapu jest ukończenie poprzedniego. Po ukończeniu wszystkich etapów walcz w konkursie o nagrodę główną, którą jest pakiet 30 treningów w Body Beat. Powodzenia!

Regulamin Programu „Będę Boska”

1. Postanowienia ogólne

 1. Celem Programu jest promowanie zdrowego trybu życia oraz marki Body Beat.

 2. Program rozpoczyna się w dniu 01.02.2019 r. i trwać będzie do dnia 30.10.2019 r.

 3. Przystąpienie do udziału w Programie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Programu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

2. Warunki przystąpienia i uczestnictwa w Programie

1. Klient Klubu może przystąpić do Programu rejestrując się w recepcji klubu

2. Rejestracja w Programie jest równoznaczna z wyrażeniem przez Klienta Klubu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Operatora lub Partnera, w tym za pomocą środków telekomunikacji, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.) oraz poprzez przesyłanie na adres e-mail podany przez Członka Klubu informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi warunek przystąpienia przez Klienta Klubu do Programu, który Klient Klubu akceptuje z chwilą dokonania rejestracji.

3. Z chwilą dokonania rejestracji Członek Klubu staje się Uczestnikiem w Programie.

4. Po dokonaniu rejestracji klient, zobowiązany jest pobrać w recepcji Klubu Body Beat Książeczkę Lojalnościową. Fakt wydania Książeczki Lojalnościowej zostanie odnotowany przez pracownika recepcji Klubu. Książeczka Lojalnościowa powinna zostać podpisana przez Uczestnika imieniem i nazwiskiem.

5. Rozpoczynając każdy kolejny Etap Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia właściwej dla danego Etapu części Karty Lojalnościowej, podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko.

3. Warunki otrzymania Pieczątek, Etapy Programu

 1. Każdy Trening odbyty przez Uczestnika w czasie trwania Programu uprawnia Uczestnika do uzyskania jednej Pieczątki.

 2. Treningi odbyte przez Uczestnika w czasie trwania Programu są rejestrowane w Karcie Lojalnościowej poprzez przystawienie przez pracownika recepcji Pieczątki i opatrzenie jej datą odbycia Treningu. Uczestnik jest uprawniony do odbioru Pieczątki wyłącznie po odbyciu Treningu.

3. Program składa się z sześciu następujących po sobie Etapów:

1) Etap 1 – w celu uzyskania Nagrody przewidzianej za ukończenie tego Etapu Uczestnik zobowiązany jest uzyskać 12 Pieczątek w czasie 45 dni, liczonych od dnia przybicia pierwszej Pieczątki w tym Etapie,

 2) Etap 2 – w celu uzyskania Nagrody przewidzianej za ukończenie tego Etapu Uczestnik zobowiązany jest uzyskać 14 Pieczątek w czasie 45 dni, liczonych od dnia przybicia pierwszej Pieczątki w tym Etapie,

3) Etap 3 – w celu uzyskania Nagrody przewidzianej za ukończenie tego Etapu Uczestnik zobowiązany jest uzyskać 16 pieczątek w czasie 45 dni, liczonych od dnia przybicia pierwszej Pieczątki w tym Etapie,

4) Etap 4 – w celu uzyskania Nagrody przewidzianej za ukończenie tego Etapu Uczestnik zobowiązany jest uzyskać 20 Pieczątek w czasie 45 dni, liczonych od dnia przybicia pierwszej Pieczątki w tym Etapie,

5) Etap 5 – w celu uzyskania Nagrody przewidzianej za ukończenie tego Etapu Uczestnik zobowiązany jest uzyskać 22 Pieczątek w czasie 60 dni, liczonych od dnia przybicia pierwszej Pieczątki w tym Etapie,

6) Etap 6 – w celu uzyskania Nagrody przewidzianej za ukończenie tego Etapu Uczestnik zobowiązany jest uzyskać 26 Pieczątek w czasie 60 dni, liczonych od dnia przybicia pierwszej Pieczątki w tym Etapie,

4. Rozpoczęcie danego Etapu następuje w dniu uzyskania pierwszej Pieczątki za odbycie Treningu w Książeczce Lojalnościowej, z zastrzeżeniem, że Uczestnik może rozpocząć kolejny Etap wyłącznie po zakończeniu poprzedniego Etapu. Data rozpoczęcie każdego Etapu zostanie potwierdzona na Karcie Lojalnościowej przez pracownika recepcji Klubu.

5. Zakończenie każdego Etapu następuje pod warunkiem zdobycia w określonym dla danego Etapu czasie określonej liczby Pieczątek, z dniem uzyskania ostatniej Pieczątki spośród wymaganych w danym Etapie. Data zakończenia każdego Etapu zostanie potwierdzona w Książeczce Lojalnościowej przez pracownika recepcji Klubu.

6. Zakończenie danego Etapu uprawnia Uczestnika do otrzymania Nagrody przypisanej dla tego Etapu oraz do rozpoczęcia kolejnego Etapu.

7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest zgromadzenie wymaganej liczby Pieczątek w określonym czasie na jednej Karcie Książeczki Lojalnościowej. Pieczątki zgromadzone w więcej niż jednej Karcie nie sumują się.

8. Jeżeli Uczestnik nie zdoła ukończyć któregokolwiek z Etapów w określonym terminie, jest on uprawniony do otrzymania kolejnej Książeczki Lojalnościowej i do rozpoczęcia Programu od ostatniego etapu, który zakończył.

9. Książeczka Lojalnościowa jest imienna i nie może być używana przez innych Uczestników. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że w ramach taj samej Książeczki Lojalnościowej pieczątki zbierane są przez większą liczbę Uczestników, uzyskane dotychczas Pieczątki zostaną unieważnione, a Uczestnicy ci zostaną wykluczeni z Programu.

10. Pieczątki gromadzone w Książeczce Lojalnościowej nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży ani w inny sposób przekazywane osobie trzeciej. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Uczestnika Pieczątek z Książeczki Lojalnościowej Uczestnika na konto należące do innego Uczestnika.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia Książeczki Lojalnościowej,

4. Organizator przewiduje przyznanie w Programie następujących Nagród

1) każdy Uczestnik, który ukończył 1 Etap, otrzyma voucher na manicure klasyczny (bez malowania) w Pedi Pedi – salonie autoryzowanym OPI w Starych Babicach

2) każdy Uczestnik, który ukończył 2 Etap, otrzyma worek sportowy BodyBeat a w nim zdrapka z loterii nagród

3) każdy Uczestnik, który ukończył 3 Etap, otrzyma voucher na masaż liftingujący twarzy w salonie kosmetycznym Aleksandry Białowąs oraz opaskę na oczy do snu

4) każdy Uczestnik, który ukończył 4 Etap, otrzyma poradnik niespodziankę

5) każdy Uczestnik, który ukończył 5 Etap, otrzyma poczęstunek w postaci mini bezy pavlova w cukierni „Słodki Łoś” w Starych Babicach

6) każdy Uczestnik, który ukończył 6 Etap, otrzyma voucher na makijaż dzienny oraz konsultację u Julity Róźańskiej – Fernandes

1. Wymiana Pieczątek na Nagrody będzie mogła zostać zrealizowana przez Uczestnika wyłącznie w Klubie Body Beat po uprzednim okazaniu pracownikowi uzupełnionej Książeczki Lojalnościowej przewidzianej dla danego Etapu.

2. W przypadku wyczerpania zapasów Nagród, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Uczestnikom innych Nagród, z zastrzeżeniem, że ich wartość nie będzie niższa od wartości Nagród wskazanych w ust. 2 powyżej. 8. Uczestnicy uprawnieni do odbioru Nagrody za dany Etap będą mogli to uczynić najpóźniej do dnia zakończenia Programu. Po tym czasie Organizator nie będzie miał obowiązku wydania Uczestnikowi Nagrody, a Nagroda przejdzie do dyspozycji Organizatora.

3. Organizator zastrzega, że rzeczywisty wygląd Nagród może się różnić od wizualizacji prezentowanych na Kartach Lojalnościowych.

5. Konkurs o Nagrodę Główną

1. Konkurs organizowany jest przez: BodyBeat Edyta Rosa-Haftaniuk z siedzibą w Borzęcinie Małym przy ul. Kosmowskiej 176

2. Konkurs przeznaczony jest dla Klubowiczek Body Beat

3. Organizatorzy przewidują w Programie przyznanie jednej nagrody głównej w postaci pakietu 30 treningów w Body Beat.

4. Do udziału w Konkursie uprawnieni będą Uczestnicy, którzy: 1) są pełnoletni, 2) zakończą poszczególne Etapy Programów organizowanych     w Body Beat.

5. Konkurs polega na wymyśleniu hasła promującego studio Body Beat. Hasło należy zgłosić na kontakt@bodybeat.pl do dnia 7 listopada 2019 roku.

6. Ochrona danych osobowych Uczestników

1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Karcie Lojalnościowej przetwarzane będą przez Organizatora lub Partnera w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie Programu oraz Polityce Ochrony Prywatności przyjętej u Operatora lub Partnera, oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych oraz przez Uczestnika wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją Programu oraz w celach marketingowych jest dobrowolne, niemniej odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w wyżej wymienionych celach uniemożliwi przystąpienie przez Klienta Klubu do Programu i wzięcie w nim udziału.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

4. Administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są Organizatorzy Konkursu.

5. Dane osobowe Uczestników Programu lub Konkursu zbierane są w celu realizacji Programu lub Konkursu, w tym identyfikacji Uczestników i wydania Nagród.

6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz prawo do ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji, sprostowania lub usunięcia.

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w celach marketingowych, chyba że Uczestnik odwoła zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym zakresie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania Uczestnikom informacji handlowych i innego rodzaju korespondencji na adresy e-mail podane podczas rejestracji w Programy w celu realizacji Programu lub w celach marketingowych.

9. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na piśmie i przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi lub Partnerowi, przy czym złożenie takiego oświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Programie.

10. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w celu realizacji Programu poprzez przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi lub Partnerowi, jednakże w takim przypadku cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Programie.

Zamknij menu

zadzwoń 600 496 494

Wypróbuj Nas Bez ryzyka pierwsze zajęcia są

GRATIS !